หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน

“วิชาเอกการเงิน” 

รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา

การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.