หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ป.โท)

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Education Program in Educational Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
(ชื่อย่อ) : ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Education (Educational Administration)
(ชื่อย่อ) : M.Ed. (Educational Administration)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 จํานวน 42 หนวยกิต
                                                                    แผน ข จํานวน 45 หน่วยกิต

คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

แนวทางการประกอบอาชีพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้อํานวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.