หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5ปี)

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย (5 ปี)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education Program in Thai Language

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
(ชื่อย่อ) : ค.บ. (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Thai Language)
(ชื่อย่อ) : B.Ed. (Thai Language)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต

คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

แนวทางการประกอบอาชีพ ครูหรืออาจารย์ด้านภาษาไทยในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน นักวิชาการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา ผู้จัดการอบรมและสัมมนาในองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา นักเขียนตำราวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านภาษาไทย นักวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย นักข่าว นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.