กิจกรรมการสานเสวนาสู่ประชาธิปไตยที่พึงปรารถนา

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 9 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า เปิดเวทีการสานเสวนา “ประชาธิปไตยที่พึงปรารถนา” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเวทีสานเสวนา และมีผู้เข้าร่วมการเสวนาทั้งสิ้น 34 คน แบ่งออกเป็น นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำนวน 26 คน และอาจารย์ 8 คน จากคณะรัฐศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นที่แท้จริง และแนวทางสร้างความปรองดอง จากกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อรวบรวม และสรุปความคิดเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสมานฉันท์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป