มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครู ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2563  รายละเอียดการสมัครคลิกที่นี่