คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย

นายรัฐการ ด่านกุล
ประธานกรรมการ
นายสุชานนท์ โนนยะโส
กรรมการ
นายสมเด็จ จุลราช
กรรมการ
นายเนาวรัตน์ สังคมกำแหง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.เฉลิมวุฒิ อุทัยกัน
กรรมการ
นางสาวธันยนันท์ มังขุนทด
เลขานุการ
นางมยุรี ม่วงเพชร
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. เสนอแนะปรับปรุงข้อบังคับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัย
2. พิจารณาอุทธรณ์ กรณีข้าราชการถูกลงโทษทางวินัย ระดับโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน
3. พิจารณาอุทธรณ์ กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาถูกลงโทษทางวินัย ระดับโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออกหรือไล่ออก รวมถึงคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
4. พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณของบุคลากร
5. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากร กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความขับข้องใจเนื่องจากการกระทำหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชา รวมถึงกรณีถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน และหากเห็นว่าเป็นกรณีที่อาจไกล่เกลี่ยได้ ให้ส่งเรื่องไปไกล่เกลี่ยก่อนการพิจารณาตามกฎหมายหรือกฎที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และให้ถือว่าระยะเวลาการพิจารณาของ ก.อ.ม. สะดุดหยุดลง
6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดเพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
7. ดำเนินการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
8. รายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย