โครงการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่เมืองอัจฉริยะฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้จัดโครงการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่เมืองอัจฉริยะและมีธรรมาภิบาลอย่างสมานฉันท์ โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องสัมมนาชั้น 9 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.