อธิการบดีและผู้บริหารพบนักศึกษา

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวลกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้งที่ 2 เรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ในปีที่ผ่านมาและนโยบายผู้บริหารในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในปี 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.