องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ฯ

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษา ร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสานประโยชน์กับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทพื้นที่อย่างแท้จริง
ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า จังหวัดชัยภูมิมีผู้ได้รับผลกระทบจากการว่างงาน 39,864 คน ซึ่งทางจังหวัดได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ ทำให้ปัจจุบัน ร้อยละ 95 ของจำนวนผู้ว่างงานจากผลกระทบสถานการณ์โควิดได้กลับสู่อาชีพแล้ว นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิยังได้ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 จำนวน 12 โครงการ 40 กิจกรรม ในพื้นที่ 83 หมู่บ้าน 467 โรงเรียน โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ

ในช่วงบ่าย องคมนตรียังได้บรรยายพิเศษ เรื่อง คุณลักษณะบัณทิตราชภัฏในสถานการณ์ที่ท้าทายให้กับนักศึกษา จำนวน 1,500 คน และร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ กลุ่มผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยและการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อฝึกทักษะวิศวกรสังคม 4 ประการ ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลังทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหา และทักษะการสร้างนวัตกรรมชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานของนักศึกษาต่อไปในอนาคต

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.