หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ (4 ปี)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering Program in Production Engineering and Automation System

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ)
(ชื่อย่อ) : วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Production Engineering and Automation System)
(ชื่อย่อ) : B.Eng. (Production Engineering and Automation System)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

แนวทางการประกอบอาชีพ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ข้าราชการ ผู้ประกอบการ / อาชีพอิสระ ผู้จัดการโครงการ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.