หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor Of Engineering Program In Mechanical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
(ชื่อย่อ) : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor Of Engineering (Mechanical Engineering)
(ชื่อย่อ) : B.Eng. (Mechanical Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต

คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

แนวทางการประกอบอาชีพ วิศวกรเครื่องกล นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รับราชการ ผู้ประกอบการ / อาชีพอิสระ ผู้จัดการโครงการ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.