หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (4 ปี)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering and Logistics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์)
(ชื่อย่อ) : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Industrial Engineering and Logistics)
(ชื่อย่อ) : B.Eng. (Industrial Engineering and Logistics)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

แนวทางการประกอบอาชีพ วิศวกรในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ วิศวกรด้านการขนส่งและบริการโลจิสติกส์ วิศวกรด้านการนำเข้า-ส่งออก วิศวกรด้านเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานโลจิสติกส์ (Logistics Machinery & Equipment) และเทคโนโลยีการควบคุมอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ชั้นสูง วิศวกรด้านคลังสินค้าและกระจายสินค้า ผลิตครู อาจารย์ด้านวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง นักวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ข้าราชการ ผู้ประกอบการ / อาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว (ธุรกิจคู่ค้าการบริการโลจิสติกส์, การบริการจัดส่งและย้อนกลับ, ธุรกิจโลจิสติกส์สินค้าเกษตรกรรม) วิทยากรในโรงงานอุตสาหกรรม