หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมศาสตร์การก่อสร้างและระบบราง)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมศาสตร์การก่อสร้างและระบบราง)

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมศาสตร์การก่อสร้างและระบบราง) (4 ปี)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor Of Engineering Program In Construction And Railway System Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง)
(ชื่อย่อ) : วศ.บ. (วิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor Of Engineering (Construction And Railway System Engineering)
(ชื่อย่อ) : B.Eng. (Construction And Railway System Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

แนวทางการประกอบอาชีพ วิศวกรก่อสร้างและระบบราง นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รับราชการ ผู้ประกอบการ / อาชีพอิสระ ผู้จัดการโครงการ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.