หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ (4 ปี)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Elderly Health Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)
(ชื่อย่อ) : วท.บ. (การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Program in Elderly Health Management)
(ชื่อย่อ) : B.Sc. (Program in Elderly Health Management)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

แนวทางการประกอบอาชีพ

(1) ผู้ประกอบการหรือผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 5 ง ลงวันที่ 6 มกราคม 2564

(2) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (ผู้สูงอายุ) หรือนักวิชาการสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน

(3) ที่ปรึกษาหรือเจ้าของธุรกิจด้านสุขภาพและศาสตร์ชะลอวัยในผู้สูงอายุทั้งในและต่างประเทศ

(4) ตัวแทนหรือเจ้าของธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และกายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

(5) ครูวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและเอกชน (โดยต้องศึกษาวิชาชีพครูเพิ่มเติม)

(6) ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

(7)  อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพผุ้สูงอายุหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น อาชีพอิสระ องค์กรอิสระด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.