หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ป.โท)

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Education Program in Curriculum and Instruction

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
(ชื่อย่อ) : ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Education (Curriculum and Instruction)
(ชื่อย่อ) : M.Ed. (Curriculum and Instruction)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต (สําหรับผู้มีพื้นฐานทางการศึกษา) และ 49 หน่วยกิต (สําหรับผู้ไม่มีพื้นฐานทางการศึกษา)

คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

แนวทางการประกอบอาชีพ ข้าราชการในหน่วยงานราชการต่าง ๆ ผู้บริหารหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา ครู อาจารย์ ผู้สอน บุคลากรในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ศึกษานิเทศก์ในการนิเทศการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอน นักวิจัย นักวิชาการ นักพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและนักพัฒนาหลักสูตรในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาตามหน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บุคลากรที่ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.