หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4ปี)

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education Program in Social Studies

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
(ชื่อย่อ) : ค.บ. (สังคมศึกษา)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Social Studies)
(ชื่อย่อ) : B.Ed. (Social Studies)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

แนวทางการประกอบอาชีพ ครูสอนวิชาสังคมศึกษาในทุกสังกัด นักวิชาการทางด้านการศึกษา เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.