หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4ปี)

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education Program in Physical Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
(ชื่อย่อ) : ค.บ. (พลศึกษา)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Physical Education)
(ชื่อย่อ) : B.Ed. (Physical Education)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

แนวทางการประกอบอาชีพ อาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย นักพลศึกษาประจำศูนย์ออกกำลังกาย เจ้าหน้าที่พัฒนากีฬาประจำองค์การบริหารส่วนตำบล  นักพัฒนาชุมชนการสร้างเสริมสุขภาพ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.