หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4ปี)

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education Program in Computer Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
(ชื่อย่อ) : ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Computer Education)
(ชื่อย่อ) : B.Ed. (Computer Education)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

แนวทางการประกอบอาชีพ ครูหรืออาจารย์ทางคอมพิวเตอร์ศึกษาในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน นักวิชาการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา ผู้จัดการอบรมและสัมมนาในองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา นักเขียนตำราวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ศึกษา นักวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.