หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี)

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education Program in Early Childhood Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
(ชื่อย่อ) : ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Early Childhood Education)
(ชื่อย่อ) : B.Ed. (Early Childhood Education)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

แนวทางการประกอบอาชีพ ครูปฐมวัย ผู้บริหารสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย นักวิชาการศึกษา นักวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย นักวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัย นักพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาปฐมวัย นักจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.