หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5ปี)

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education Program in General Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
(ชื่อย่อ) : ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (General Science)
(ชื่อย่อ) : B.Ed. (General Science)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต

คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือมีหน่วยกิตวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ ครูหรืออาจารย์ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน นักวิชาการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา ผู้จัดการอบรมและสัมมนาในองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา นักเขียนตำราวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา นักพัฒนาชุมชนทางการศึกษา อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.