หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5ปี)

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (5 ปี)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education Program in English

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
(ชื่อย่อ) : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (English)
(ชื่อย่อ) : B.Ed. (English)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 166 หน่วยกิต

คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

แนวทางการประกอบอาชีพ ครูภาษาอังกฤษ นักวิชาการศึกษา นักวิชาการภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางภาษาอังกฤษ ล่าม นักแปล นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาอังกฤษ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.