หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5ปี)

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education Program in Mathematics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
(ชื่อย่อ) : ค.บ. (คณิตศาสตร์)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Mathematics)
(ชื่อย่อ) : B.Ed. (Mathematics)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 166 หน่วยกิต

คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสายอื่นที่มีหน่วยกิตกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ อย่างน้อย 15 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน นักเขียนตำราวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านคณิตศาสตร์

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.