หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (ป.โท)

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Arts Program in Development Strategy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
(ชื่อย่อ) : ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Arts (Development Strategy)
(ชื่อย่อ) : M.A. (Development Strategy)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

แนวทางการประกอบอาชีพ นักยุทธศาสตร์การพัฒนา/ นักพัฒนาในระดับต่างๆ นักวิชาการ/ นักสาธารณสุข/ พยาบาล นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บุคคล/เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ นักบริหารการพัฒนา/ เจ้าหน้าที่ มคอ. ๒ นักสังคมสงเคราะห์/ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ครู อาจารย์/ พนักงานราชการ ตำรวจ ทหาร นักการเมืองระดับชาติ/ นักการเมืองระดับท้องถิ่น นอกจากนี้สามารถประกอบอาชีพในภาคเอกชนและภาคการเมือง รวมทั้งอาชีพอิสระที่ใช้องค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.