หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (4 ปี)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Laws Program in Laws

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)
(ชื่อย่อ) : น.บ. (นิติศาสตร์)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Laws (Laws)
(ชื่อย่อ) : LL.B. (Laws)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

แนวทางการประกอบอาชีพ ข้าราชการตุลาการในศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง ข้าราชการอัยการ ตำรวจ ทนายความ นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง นักวิชาการหรือนักวิจัยด้านกฎหมาย ปลัดอำเภอ นายทหารพระธรรมนูญ อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ นักสรรพากร พนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานคุมประพฤติ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.