หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (4 ปี)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts Program in Interdisciplinary for Local Development

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
(ชื่อย่อ) : ศศ.บ. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Interdisciplinary for Local Development)
(ชื่อย่อ) : B.A. (Interdisciplinary for Local Development)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

แนวทางการประกอบอาชีพ นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาสังคม นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ในองค์กรหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านพัฒนาสังคมพัฒนาท้องถิ่น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.