หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Administration Program in Human Resource Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
(ชื่อย่อ) : ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Administration (Human Resource Management)
(ชื่อย่อ) : B.P.A. (Human Resource Management)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

แนวทางการประกอบอาชีพ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารทรัพยากรมนุษย์องค์กรภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานคุมประพฤติ นักบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และสายงานบริหารอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล นักวิชาการด้านการศึกษา นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ทุกกระทรวง) นักพัฒนาและฝึกอบรม (ทุกกระทรวง) ผู้ช่วยนายทะเบียน (กรมการปกครอง อบต. เทศบาล) นักพัฒนาชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน อบต. เทศบาล) ข้าราชการตำรวจ,ข้าราชการทหาร ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตำแหน่งอื่นๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้คุณวุฒิ รป.บ.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.