หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (4 ปี)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Administration Program in PublicAdministration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
(ชื่อย่อ) : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Public Administration (PublicAdministration)
(ชื่อย่อ) : B.P.A. (PublicAdministration)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

แนวทางการประกอบอาชีพ ข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในองค์กรของรัฐทุกประเภท ประกอบอาชีพพนักงานในหน่วยงานเอกชน ทำงานในหน่วยงานของชุมชนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล ตำรวจ ทหาร

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.