หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (4 ปี)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Political Science Program in Political Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
(ชื่อย่อ) : ร.บ. (รัฐศาสตร์)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Political Science (Political Science)
(ชื่อย่อ) : B.Pol.Sc. (Political Science)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

แนวทางการประกอบอาชีพ เจ้าพนักงานปกครองในองค์กรภาครัฐ นักพัฒนากรชุมชน ข้าราชการตำรวจทหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักการเมืองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น นักวิจัยในองค์กรภาครัฐและเอกชน นักทรัพยากรบุคคล, บุคลากร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่ในองค์กรพัฒนาเอกชน พนักงานในบริษัทเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, เจ้าหน้าที่ธุรการ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.