หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท)

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Public Administration Program in Public Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย) : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
(ชื่อย่อ) : รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Public Administration (Public Administration)
(ชื่อย่อ) : M.P.A. (Public Administration)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

แนวทางการประกอบอาชีพ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาที่สัมพันธ์กันในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่รับผิดชอบหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นนักวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์สังคมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง บริหารงานยุติธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการอื่นๆสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานต่างๆของรัฐรวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกรัฐสภา และสมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.