• ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
     เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ถูกเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รายละเอียดคลิกที่นี่ 
  • ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
     เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ถูกเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน 2 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รายละเอียดคลิกที่นี่