คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาสาธารณสุขศาสตร์ รับวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 044-815105 ต่อ 4100 , 4101  สมัครเรียนคลิกที่นี่