รับสมัครนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2563
รายละเอียด คลิกhttp://eregis.cpru.ac.th/eStdNew2/

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครมีดังนี้

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2.หลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) 4 ปี
2.1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ
2.2 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงิน
2.3 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจดิจิทัล

3.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 4 ปี สาขาวิชารัฐศาสตร์

4.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 4 ปี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

5.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 4 ปี สาขาวิชานิติศาสตร์

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อารพัฒนาท้องถิ่น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.