มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้คะแนนเฉลี่ย 96.37 คะแนน คุณภาพระดับ AA ได้คะแนนอันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ITA2563