พิธีส่งมอบครุภัณฑ์ห้องเรียนต้นแบบฯและพิธีเปิดใช้งาน COWORKING & LEARNING SPACE

เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒ์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีส่งมอบครุภัณฑ์ห้องเรียนต้นแบบสำหรับผู้เรียนผู้สอนในศตวรรษที่ 21” ให้กับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อภินันท์ธนากร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนต้นแบบสำหรับผู้เรียนผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องเรียนต้นแบบสำหรับผู้เรียนผู้สอนในศตวรรษ ที่ 21 ชั้น 2 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และพิธีเปิดใช้งาน COWORKING & LEARNING SPACE ณ ห้อง Coworking and Learning Space ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 1>>คลิก
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 2>>คลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.