ประชุมสัมมนาเครือข่าย

การประชุมสัมมนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดทำองค์ประกอบแบบสำรวจโครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัดและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมงานในครั้งนี้ 10 แห่ง ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.