ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ถูกเสนอชื่อ

  • ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
    เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ถูกเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รายละเอียดคลิกที่นี่
  • ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
    เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ถูกเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)  จำนวน 2 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  รายละเอียดคลิกที่นี่