คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ โชควรกุล
ประธานกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อาจารย์ทนงศักดิ์ ทองศรีสุข
รองประธานกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
นายทศพร พีสะระ
รองประธานกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อาจารย์กมลทิพย์ ละแมนชัย
รรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อาจารย์ ดร.จีราภรณ์ จันทร์เขียน
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อาจารย์ ดร.นฤมล ภูสิงห์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
นางสุขขี ยวงทอง
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นางกัญญามาศ แซ่เจียว
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นายประสิทธิ์ นนทะเสน
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ