คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ โชควรกุล
ประธานกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นายกตตน์ษณุพงษ์  แถวหมอ
รองประธานกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

อาจารย์ ดร.เฉลิมวุฒิ อุทัยกัน
รองประธานกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์  โรมแพน
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

อาจารย์  ดร.ชูเกียรติ  ผลาผล
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

อาจารย์  ดร.ดวงใจ  วิชัย
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

สิบเอกศักดา  ชำนาญกุล
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

นายวิโรจน์  หาขุนทด
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

นายณัฐธชัย  ดำรงพันธ์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

นางสาวรุ่งทิวา  พลแสน
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

อาจารย์ธานี  ถังทอง
กรรมการและเลขานุการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2561