ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ผศ.ดร.สานนท์ ด่านภักดี
รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Tel. 044815111 ต่อ 4507
ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ฝ่ายบริหาร และกิจการสภามหาวิทยาลัย
Tel. 044815111 ต่อ 6506
อาจารย์ ดร.จีราภรณ์ จันทร์เขียน
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ฝ่ายวิชาการ
Tel. 044815111 ต่อ 6400
รศ.ดร.สุนันท์ สีพาย
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม
Tel. 044815111 ต่อ 6508

อาจารย์ ดร.บวรวิช รอดรังษี
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา กายภาพ และพัสดุ
Tel. 044815111 ต่อ 6300
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ โชควรกุล
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
Tel. 044815111 ต่อ 6503
อาจารย์ธานี ถังทอง
ผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Tel. 044815111 ต่อ 6503
อาจารย์สุรวุฒิ สุดหา
ผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Tel. 044815111 ต่อ 6300
อาจารย์สุภาพร ถีสูงเนิน
ผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Tel. 044815111 ต่อ 6400
ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.ณัฐดนัย แก้วโพนงาม
ผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Tel. 044815111 ต่อ 6506
อาจารย์ ดร.ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Tel. 044815111 ต่อ 6506
ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ อาจวิชัย
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Tel. 044815111 ต่อ 4100
ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ สุพันดี
คณบดีคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์
Tel. 044815111 ต่อ 6700
อาจารย์ ดร.ปาริชาต ญาตินิยม
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
Tel. 044815111 ต่อ 5100
cpru-logo
(ว่าง)
ผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี
รศ.ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Tel. 044815111 ต่อ 3200