คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Tel. 044815111 ต่อ 6503

ผศ.ดร.สานนท์ ด่านภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Tel. 044815111 ต่อ 6300

อาจารย์อาวุธ ปะเมโท
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
Tel. 044815111 ต่อ 6300
ผศ.ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Tel. 044815111 ต่อ 6400
ผศ.ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกายภาพสิ่งแวดล้อม
Tel. 044815111 ต่อ 6400
อาจารย์ ดร.อดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ สารสนเทศ วิจัย และนวัตกรรม
Tel. 044815111 ต่อ 6503
อาจารย์วรเชษฐ์ แสงสีดา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงานและกายภาพ
Tel. 044815111 ต่อ 11100
อาจารย์ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและประกันคุณภาพ
Tel. 044815111 ต่อ 6606
ผศ.ศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Tel. 044815111 ต่อ 1100
อาจารย์บวรวิช รอดรังษี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินรายได้
Tel. 044815111 ต่อ 6106
ผศ.ดร.ไพฑูรย์ วุฒิโส
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการ
Tel. 044815111 ต่อ 5100
อาจารย์คุณัญญาฐ์ คงนาวัง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Tel. 044815111 ต่อ 1102
ผศ.ดร.สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Tel. 044815111 ต่อ 4100
ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ สุพันดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
Tel. 044815111 ต่อ 6700
อาจารย์ ดร.รัศมีเพ็ญ นาครินทร์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Tel. 044815111 ต่อ 3100
อาจารย์ ดร.ปาริชาต ญาตินิยม
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
Tel. 044815111 ต่อ 5100
ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ กางการ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
Tel. 044815111 ต่อ 1300
ผศ.ดร.สุนันท์ สีพาย
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Tel. 044815111 ต่อ 4103
อาจารย์จักรี วิชัยระหัด
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Tel. 044815111 ต่อ 11100
ผศ.ดร.วิโรจน์ อภินันท์ธนากร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel. 044815111 ต่อ 3200