ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ปี 2562)
ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ปี 2562)
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่
1.รศ.ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์
สังคมวิทยา(การพัฒนาสังคม)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 10 ท่าน ได้แก่
1.ผศ.ดร.พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย์
วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
2.ผศ.หทัยกาญจน์ ทองศรีสุข
การบัญชี(บัญชีบริหาร)
3.ผศ.ดร.สานนท์ ด่านภักดี
รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การ)
4.ผศ.วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูมิ
สังคมวิทยา(การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม)
5.ผศ.ณัฐปภัสญ์ นวลสีทอง
พยาบาลศาสตร์(การพยาบาลสุขภาพชุมชน)
6.ผศ.ดร.ศิรินันท์ ถนัดค้า
ครุศาสตร์(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
7.ผศ.ดร.วิโรจน์ อภินันธนากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
8.ผศ.ดร.ชวนพิศ รักษาพวก
ครุศาสตร์(หลักสูตรและการสอน)
9.ผศ.ดร.สิริศักดิ์ อาจวิชัย
ครุศาสตร์(การวิจัยทางการศึกษา)
10.ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ สุพันดี
ครุศาสตร์(การวิจัยทางการศึกษา)