กิจกรรมอบรมหลักสูตร “วิศวกรสังคม”

เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ณ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมหลักสูตร ” วิศวกรสังคม ” ตามโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนสู่สังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัย และบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ นางสาวอัจฉริยา จันทรวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ นางธัญธิตา บุญญมณีกุล เกษตรจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ นางสุวรรณี สกุลทอง ประมงจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ นางสาวลวไมย สาวะรก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นางสาวจิตรลดา น้อยวิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สํานักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ นายภราดร ดาษาวะ นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยภูมิ นางสุกานดา กวีวุฒิพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ นางสุกัญญา เฉลิมเล่า หัวหน้าฝ่ายดำเนินการ สภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.