การเปิดเผยผลการดำเนินงาน

การเปิดเผยผลการดำเนินงาน

ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม
หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบLink url
ข้อมูลพื้นฐาน
1มีการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานhttps://www.cpru.ac.th
2(1) โครงสร้างแสดงแผนผังของโครงสร้างหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นโครงสร้างหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดของหน่วยงานภายในคลิกที่นี่
3(2) ข้อมูลผู้บริหารข้อมูลผู้บริหาร จะต้องเป็นข้อมูลผู้บริหารของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยต้องประกอบด้วยชื่อ – นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหาร เช่น คณะกรรมการประจำหน่วยงาน คณะผู้บริหารของหน่วยงาน ทำเนียบผู้บริหารของหน่วยงานคลิกที่นี่
4(3) อำนาจหน้าที่จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดคลิกที่นี่
5(4) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานต้องประกอบด้วยยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และพันธ์กิจของหน่วยงานคลิกที่นี่
6(5) ข้อมูลการติดต่ออย่างน้อยต้องประกอบด้วยที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และแผนที่ตั้งของหน่วยงาน            คลิกที่นี่
การบริหารงาน
7แผนการดำเนินงานประจำปี
           
จะต้องมีรายละเอียดแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน
 
คลิกที่นี่
8รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     
 
แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมายคลิกที่นี่
9คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันคลิกที่นี่
10คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานคลิกที่นี่
การบริหารงบประมาณ
11แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีเนื้อหาของการใช้จ่ายงบประมาณ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทการใช้จ่าย เป็นต้น   คลิกที่นี่
12รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายประจำปีมีรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย เป็นต้นคลิกที่นี่
การบริหารงานบุคคล
13นโยบายการบริหารงานบุคคลแสดงนโยบายการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานที่ยังมีผลบังคับใช้ในปีที่ประเมินคลิกที่นี่
14การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลแสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น โดยเป็นการดำเนินงานที่มีความสอดรับกับนโยบายบริหารงานบุคคลคลิกที่นี่
15หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลจะต้องแสดงช่องทางการเผยแพร่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นประกอบด้วย เกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจคลิกที่นี่
16รายงานผลการบริหารและพัฒนางานบุคคลประจำปีแสดงผลการบริหารและพัฒนางานบุคคลที่มีรายละเอียดในการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายผลการวิเคราะห์การบริหารงานบุคคล เป็นต้นคลิกที่นี่
การจัดการศึกษา
17ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา/การฝึกอบรมระบุข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของหน่วยงานรวมทั้งอธิบายพอสังเขปคลิกที่นี่
18ข้อมูลหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จะต้องมีข้อมูลหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติคลิกที่นี่
19ข้อมูลการให้บริการทางวิชาการระบุข้อมูลให้บริการทางวิชาการ ภาพถ่าย (ถ้ามี)คลิกที่นี่
20ข้อมูลผลการจัดการศึกษา/การฝึกอบรมระบุข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดการศึกษาคลิกที่นี่
21ข้อมูลผลงานวิชาการ
แสดงข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์หรือบุคลากรของหน่วยงานคลิกที่นี่
22ข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรม แสดงข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษา อาจารย์ หรือบุคลากรของหน่วยงานคลิกที่นี่

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในหน่วยงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบLink url
1ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานและเป็นข้อมูลในปีที่ประเมินhttps://www.cpru.ac.th
2ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
ต้องมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน อาทิ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับคลิกที่นี่
3รายงานประจำปี (1) จัดทำรายงานประจำปีซึ่งประกอบ ด้วยข้อมูลโครงสร้างหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและรายงานทางการเงิน
(2) มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานประจำปีซึ่งแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
คลิกที่นี่
4รายงานทางการเงิน
(1) มีการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งแสดงถึงแหล่งที่มาของรายได้ ค่าใช้จ่าย และการใช้เงินทุนและทรัพยากรของหน่วยงาน
(2) รายงานทางการเงินที่จัดทำ
มีการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องจากผู้ตรวจสอบภายในหรือภายนอกตามมาตรฐานการตรวจสอบ 
(3) มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินต่อสาธารณะในรายงานประจำปี
คลิกที่นี่
5ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการประจำหน่วยงานและผู้บริหารของหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการประจำหน่วยงานและผู้บริหารของหน่วยงาน ข้อมูลประกอบด้วย รายชื่อ ประวัติ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ วาระการดำรงตำแหน่งคลิกที่นี่
การเปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลในรายงานประจำปี
6(1) นโยบายด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลแสดงหลักฐานการมีนโยบายเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาคลิกที่นี่
7(2) หน่วยงานที่รับผิดชอบระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านธรรมาภิบาลคลิกที่นี่
8(3) โครงการ/กิจกรรม
ด้านธรรมาภิบาล
แสดงการรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/ภาพถ่าย (ถ้ามี)คลิกที่นี่
9(4) ผลการดำเนินงาน
ด้านธรรมาภิบาล
สรุปผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลในหน่วยงานคลิกที่นี่

ส่วนที่ 3 การจัดระบบและช่องทางการเปิดเผยผลการดำเนินงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบLink url
1เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยผลการดำเนินการของหน่วยงานต่อสาธารณะ
 
มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเปิดเผยผลการดำเนินการของหน่วยงานต่อสาธารณะ โดยระบุรายชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงานและข้อมูลสำหรับติดต่อประสานงานhttps://www.cpru.ac.th
2การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาทิ ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลอาจารย์ เป็นต้นคลิกที่นี่
3การเปิดเผยข้อมูลผลดำเนินการในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลผลดำเนินการในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคลิกที่นี่
4ช่องทางการเปิดเผยผล
การดำเนินงาน
 
มีช่องทางการเปิดเผยผลการดำเนินการของหน่วยงานที่หลากหลายมากกว่า 1 ช่องทางคลิกที่นี่
คลิกที่นี่
คลิกที่นี่
5ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน เป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่ผู้ที่มารับบริการ ผู้มาติดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น Web Board,
กล่องข้อความถาม-ตอบ
คลิกที่นี่
6Social Network ของหน่วยงาน
 
เป็นช่องทางเครือข่ายสังคมของหน่วยงานที่เสริมช่องทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป เช่น Facebook twitter Lineคลิกที่นี่