เข้าสู่ระบบ

Conference Info
  • Template
  • แนวปฏิบัติการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์

กำหนดการสำคัญ
เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ วันที่ 10 พ.ค. –
30 ก.ย. 61
การประกาศผลการพิจารณาบทความ 10 ต.ค. 61
วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 27 ต.ค. 61
ติดต่อสอบถาม
อ.จักรี วิชัยระหัด เวลา 9.00 - 16.00 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Email: trec11@cpru.ac.th
Tel: 063-6659689
สำหรับเจ้าหน้าที่
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
  • ขั้นตอนการลงทะเบียนส่งบทความ
  • >> คลิกที่นี่.....

  • เปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561
  • ผู้สนใจ ออกบูธ สามารถติดต่อ พี่มด ณหทัย หมวดเมือง โทร 096-965-7197 หรือ email project2559@gmail.com ค่ะ
ประกาศ!!!

!!! เปิดรับบทความแล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2561 !!!

ความเป็นมาของการประชุมสัมมนาฯ
               ในปัจจุบันทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาด้านพลังงานที่รุนแรงกว่าในอดีตมาก อันเนื่องมาจากความต้องการใช้พลังงานและราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบที่สำคัญจากปัญหาดังกล่าวคือความมั่นคงทางด้านการจัดหาพลังงาน ขณะเดียวกันการใช้พลังงานที่สูงขึ้นก็ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จนเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก (Green House Effects) ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอย่างรุนแรง ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงานดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนกันมากขึ้น อาทิพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีการนำมาใช้เป็นระยะเวลายาวนาน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (Green & Clean Energy) อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ได้อย่างไม่มีวันหมดสิ้น
               องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงร่วมมือกับ “สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย” จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 ขึ้นในระหว่าง วันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิต ที่ศึกษาในด้านการพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน ได้มีโอกาสเผยแพร่ในวงกว้าง และขยายองค์ความรู้สู่การปฏิบัติให้กว้างขวางสู่ชุมชนต่อไป

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
สาขางานวิจัยภาคโปสเตอร์และบรรยาย

1. ไฟฟ้าชุมชน
2. เชื้อเพลิงและความร้อนชุมชน
3. สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน
4. นวัตกรรมพลังงานทดแทน
5. การจัดการพลังงานในชุมชน
6. การออกแบบและจำลองการทำงานด้านพลังงาน

ผู้สนับสนุน