เข้าสู่ระบบ

Conference Info
  • Template
  • แนวปฏิบัติการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์

กำหนดการสำคัญ
เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ วันที่ 10 พ.ค. –
30 ก.ย. 61
การประกาศผลการพิจารณาบทความ 10 ต.ค. 61
วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 27 ต.ค. 61
ติดต่อสอบถาม
อ.จักรี วิชัยระหัด เวลา 9.00 - 16.00 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Email: trec11@cpru.ac.th
Tel: 063-6659689
สำหรับเจ้าหน้าที่
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
  • เปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561
ประกาศ!!!

นักวิจัยที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วทุกท่าน กรุณาแจ้งยืนยันการชำระเงิน พร้อมแนบหลักฐานในระบบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ และท่านสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้โดยการ log in เข้าเว็บไซต์ หากในที่กรณีไม่สามารถยืนยันการชำระเงินในระบบได้ กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 063-6659689 หรือ อีเมล์สอบถามที่ trec11@cpru.ac.th สถานะการตอบรับผลงานวิจัยในระบบลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้จัดส่งเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้วเท่านั้น หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณา ติดต่อ ผู้จัดประชุมฯ โดยด่วน

ผู้จัดงานฯ ขออนุญาตถือว่าท่านสละสิทธิ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย หากพ้นตามเวลาที่กำหนดดังกล่าว

กรุณาตรวจสอบสถานะของท่านในระบบลงทะเบียน หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 063-6659689 หรือ อีเมล์สอบถามที่ trec11@cpru.ac.th โดยด่วน !!!

*กรุณาตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัดตามที่การประชุมกำหนด และตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดและ รูปแบบให้ถูกต้องก่อนจัดส่งเพราะ ฝ่ายจัดการประชุมฯ จะไม่ทำการพิสูจน์อักษรซ้ำ และไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

สถานะการตอบรับผลงานวิจัยในระบบลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้จัดส่งเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้วเท่านั้น หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณา ติดต่อ ผู้จัดประชุมฯ โดยด่วน

ผู้จัดประชุมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่ว่ากรณีใดๆ

ความเป็นมาของการประชุมสัมมนาฯ

ในปัจจุบันทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาด้านพลังงานที่รุนแรงกว่าในอดีตมาก อันเนื่องมาจากความต้องการใช้พลังงานและราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบที่สำคัญจากปัญหาดังกล่าวคือความมั่นคงทางด้านการจัดหาพลังงาน ขณะเดียวกันการใช้พลังงานที่สูงขึ้นก็ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จนเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก (Green House Effects) ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอย่างรุนแรง ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงานดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนกันมากขึ้น โดยเฉพาะพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีการนำมาใช้เป็นระยะเวลายาวนาน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (Green & Clean Energy) อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ได้อย่างไม่มีวันหมดสิ้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงร่วมมือกับ “สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย” จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิง วิชาการรูปแบบพลังงานทดแทน สู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 ขึ้นในระหว่าง วันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิต ที่ศึกษาในด้านการพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน ได้มีโอกาสเผยแพร่ในวงกว้าง และขยาย องค์ความรู้สู่การปฏิบัติให้กว้างขวางสู่ชุมชนต่อไป

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
สาขางานวิจัยภาคโปสเตอร์และบรรยาย

1. ไฟฟ้าชุมชน
2. เชื้อเพลิงและความร้อนชุมชน
3. สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน
4. นวัตกรรมพลังงานทดแทน
5. การจัดการพลังงานในชุมชน
6. การออกแบบและจำลองการทำงานด้านพลังงาน

ผู้สนับสนุน