ผู้บริหารระดับคณะ/ผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ กางการ คณบดี คณะรัฐศาสตร์