******************************************

สมเด็จเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอกุลยเดช
เวลา 10.00 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท