>>สืบสานวัฒนธรรมไทยวันออกพรรษา รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม ณ วัดป่าสุคะโต

สืบสานวัฒนธรรมไทยวันออกพรรษา รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม ณ วัดป่าสุคะโต วันที่ 7 ตุลาคม 2560 อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 หมู่เรียนที่ 1 และหมู่เรียนที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมโดย ผศ.ดร.สุรพล  วีริยาสรร

>>รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู รุ่นที่ 1

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู รุ่นที่ 1

>>รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมมาตตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู รุ่นที่ 2

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมมาตตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู รุ่นที่ 2

>>กิจกรรมลานศิลปวัฒนธรรม เนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๖๐

กิจกรรมลานศิลปวัฒนธรรม เนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๖๐  

>>การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559

การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559

>>ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครเตรียมความรู้สู่วิชาชีพครู (ติวข้อสอบบรรจุข้าราชการครู) ประเภท บุคคลทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครเตรียมความรู้สู่วิชาชีพครู (ติวข้อสอบบรรจุข้าราชการครู) ประเภท บุคคลทั่วไป