>> เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯโครงการซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนวิศวกรรม 9 ชั้น ระบบขนส่งแนวดิ่ง (ลิฟท์)

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารวิศวกรรม 9 ชั้น งานระบบขนส่งแนวดิ่ง (ลิฟท์)   ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โครงการซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารวิศวกรรม 9 ชั้น งานระบบขนส่งแนวดิ่ง (ลิฟท์)

>>ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์เครือข่าย

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์เครือข่าย  

>>เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์.pdf แบบรูปรายการ A1-A17.pdf แบบรูปรายการ E1-E6.pdf แบบรูปรายการ S1-S9.pdf แบบรูปรายการ SN.pdf รายการประกอบแบบ.pdf

>>ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวและบริการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวและบริการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนรอบโซนการศึกษาพร้อมขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและปรับปรุงระบบกักเก็บน้ำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนรอบโซนการศึกษาพร้อมขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และปรับปรุงระบบกักเก็บน้ำ