>>แจ้งนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ให้ดำเนินการยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

แจ้งนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ให้ดำเนินการยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

>>แจ้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องขอจบการศึกษา

แจ้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องขอจบการศึกษา

>>ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

>>ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

>>ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ยกเว้นสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ยกเว้นสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

>>ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

>>ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาคุณสมบัติของผู้ดำรงค์ตำแหน่งอธิการบดี

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาคุณสมบัติของผู้ดำรงค์ตำแหน่งอธิการบดี

>>เลื่อนการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

เลื่อนการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ