>>ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

>>ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาคุณสมบัติของผู้ดำรงค์ตำแหน่งอธิการบดี

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาคุณสมบัติของผู้ดำรงค์ตำแหน่งอธิการบดี

>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6/2560 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จ้างด้วยงบเงินรายได้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6/2560 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จ้างด้วยงบเงินรายได้

>>มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินการจัดระเบียบ แก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลเดินหน้ารับสมัครคัดสรรผู้มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งอธิการบดีฯ

*ข่าวด่วนออนไลน์* มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินการจัดระเบียบ แก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล *ฅนพันธุ์ข่าว* มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินการจัดระเบียบ แก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล *หนังสือพิมพ์ ไทยนิวส์* มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินการจัดระเบียบ แก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล *ข่าวหรอย* มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินการจัดระเบียบ แก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล *หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์* มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินการจัดระเบียบ แก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล *โพสต์ไทยแลนด์นิวส์* มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินการจัดระเบียบ แก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล *ฉะเชิงเทรานิวส์ ออนไลน์* มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินการจัดระเบียบ แก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล *หนังสือพิมพ์ ๔ เหล่าทัพ* มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินการจัดระเบียบ แก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล *ACE TV Online* มหาลัยราชภัฏชัยภูมิเปิดแถลงข่าวเตรียมความพร้อม เปิดคัดสรรเลือก คุณสมบัติอธิการบดีคนใหม่ *ชัยภูมินิวส์-ทีวี* มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินการจัดระเบียบ แก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลเดินหน้ารับสมัครคัดสรรผู้มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งอธิการบดีฯ

>>เอกสารประกอบการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ (นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์)

เอกสารประกอบการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ (นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์)  

>>กำหนดรายละเอียดการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กำหนดรายละเอียดการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

>>การงดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

การงดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

>>ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รุ่นที่ 3

ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รุ่นที่ 3

>>ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560