sarawut kedtarwon

User banner image
User avatar
  • sarawut kedtarwon

  • Posts10 Featured Content4

Posts

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน (ตำแหน่งบุคลากร) ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน (ตำแหน่งบุคลากร) ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ

28 พฤศจิกายน 2562 เสวนาแนวทางในการร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจัดโครงการ…

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 63

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 63

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ…