admin

User banner image
User avatar
  • admin

  • Posts9 Featured Content9

Posts

ประกาศผล

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ABC-6D Model

ABC-6D Chaiyaphum Model

New-CPRU

มหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่

อธิการบดี

กหดาฟหก่ดาหก่ฟด

OPen House 2019

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ…

จัดทำโครงการพระราโชบาย

วันที่ 12 -13 ธันวาคม 2562…

เจ้าภาพการแข่งขันกีฬา

เตรียมตัวให้พร้อม!! กับการเป็นเจ้าภาพ #การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52…

รับพรวันปีใหม่จากนายกสภาฯ

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ผู้บริหาร…