หน่วยงานภายใน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
งานประชาสัมพันธ์
งานกิจการสภามหาวิทยาลัย
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานด้านการเงินและบัญชี
งานด้านพัสดุ
งานด้านอาคารและสถานที่/งานด้านยานพาหนะ
งานด้านทรัพย์สินรายได้และสิทธิประโยชน์
งานด้านบริการการศึกษา
งานด้านกิจการนักศึกษา/งานด้านศิลปวัฒนธรรม
งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา